Ninh Bình phát huy truyền thống Hoa Lư để phát triển mạnh mẽ

Sau 3 ngày làm việc tập trung, nghiêm túc, trên tinh thần đoàn kết-dân chủ-kỷ cương-sáng tạo-phát triển,” chiều 22/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 48 ủy viên, đảm bảo tính liên tục, kế thừa, đổi mới và phát triển.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 ủy viên.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình khóa XXI, tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các ông Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XXI; Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021, được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã bầu ra Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 ủy viên; ông Tô Văn Từ tiếp tục được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng gồm 20 người, trong đó có 1 đại biểu đương nhiên.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI và Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Các văn kiện thông qua tại Đại hội được xây dựng trên cơ sở tổng kết khách quan, sâu sắc, khẳng định những thành tựu quan trọng, nổi bật đã đạt được; thắng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, kinh nghiệm rút ra sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI; đồng thời bám sát định hướng phát triển trong dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và tình hình thực tiễn địa phương, thực sự đổi mới tư duy để xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã khắc phục khó khăn, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt và vượt 13 trong 15 mục tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đề ra, trong đó có nhiều kết quả, thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Những kết quả này sẽ tạo tiền đề, động lực quan trọng cho nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục phát triển. Đại hội biểu thị sự thống nhất và quyết tâm cao về việc phát triển mạnh mẽ của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình trong nhiệm kỳ mới với 3 khâu đột phá, 6 chương trình trọng tâm, 6 nhóm giải pháp và 14 mục tiêu chủ yếu.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII là dấu ấn quan trọng cho chặng đường mới, cổ vũ mạnh mẽ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, phấn đấu xây dựng Ninh Bình thành tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng vào năm 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân về kết quả của Đại hội; khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, sát thực với các giải pháp hiệu quả, phù hợp, khả thi gắn với phát động các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, huy động sự vào cuộc và sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đoàn kết toàn dân để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống; tạo khí thế, động lực và sự chuyển biến mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ mới.

Đại hội kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và giá trị, lịch sử, văn hóa Cố đô Hoa Lư, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đổi mới mạnh mẽ tư duy, khơi dậy ý chí khát vọng phát triển, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra./.