[Photo] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp các đại sứ, tổng lãnh sự