[Photo] Nhiều nơi tại miền Trung nước ngập sâu đến tận nóc nhà