Người lưu giữ những cuốn Tiếng Việt 1 đơn giản, mộc mạc của gần 100 năm trước