Lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tổ chức KHCN công lập

Tại Quyết định số 1620/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Các thành viên Hội đồng gồm: Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo; đại diện Viện Hàn lâm và Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; chuyên gia quy hoạch do Chủ tịch Hội đồng thẩm định xem xét, quyết định lựa chọn mời chuyên gia về quy hoạch tham gia Hội đồng.

Vụ Định giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ – Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực Hội đồng.

Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Hoạt động của Hội đồng thẩm định, nội dung thẩm định, thời gian thẩm định và báo cáo thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thực hiện theo quy định tại các Khoản 3, 5, 6 và 7 Điều 18 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.

Hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm; chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.