Hà Tĩnh: Đưa hàng cứu trợ đến với người dân vùng lũ