[Photo] Các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh