Đã tìm thấy 17 thi thể cán bộ, chiến sỹ Đoàn Kinh tế quốc 337